Artikelhierarki
  Hovedside for artikler » Vig Billard Club » Love for Billard Odsherred  
Love for Billard Odsherred
 

Love for Billard Odsherred

Stiftet 26. august 1970


§ 1.
Klubbens Navn er Billard Odsherred med binavn Vig Billard Club ( VBC ) og den har hjemsted i Odsherred Komune.
Klubben er tilsluttet DDBU under DIF og er underlagt disse love og bestemmelser.
§ 2.
Klubbens formål er at virke for billardsportens udvikling på et seriøst,sportsligt og kammeratligt grundlag.
§ 3.
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen,som afholdes en gang årlig i April/Maj måned. Generalforsamlingen indvarsles 14 dage før afholdelsen,ved brev eller annoncering og opslag i klublokalerne.
§ 4.
Generalforsamlingens dagorden er:
 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning.
 3. Regnskab/Buget.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg.
 7. Eventuelt.


Regnskabet leveres til medlemmerne i trykt eksemplar før generalforsamlingens begyndelse.
Indkomne forslag,som ønskes behandlet på generalforsamlingen,skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
§ 5.
Generalforsamlingen,som ledes af dirigenten,er beslutningsdygtig ved simpelt flertal.
Personlig afstemning foretages skriftlig.Anden afstemning foretages ved håndsoprækning.
Ved stemmelighed foretages ny afstemning,som afgøres ved formandens stemme,hvis der stadig er stemmelighed
§ 6.
Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen eller 25% af medlemmerne,som underretter bestyrelsen skriftlig.
§ 7.
Ændring af lovene kan kun foretages af en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og når mindst 2/3af de afgivne stemmer er for forslaget.
§ 8.
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer,2 suppleanter,2 revisorer
og 1 suppleant.
§ 9.
Bestyrelsen,revisorer og suppleanter vælges for en 2-årig periode.Således,at 2 eller 3 fra bestyrelsen og en revisor er på valg hvert år.Formand og kasserer kan ikke være på valg samme år.Suppleanter vælges på samme måde.
§ 10.
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand,kasserer og 3 menige medlemmer.
§ 11.
Formanden har det overordnede ansvar for klubbens drift,og sørger for indkaldelse til nødvendige møder,ligesom han leder disse.
§ 12.
Regnskabsår er 1.April til 31 Marts.Kassereren fører klubbens regnskab og afgiver senest 15.April driftsregnskab og status Pr. 31. Marts til revisor og sørger fortløbende ind og udbealinger,samt rettidig betaling af kontingent.Klubbens midler anbringes i lokalt pengeinstitut og kassereren aflægger økonomisk beretning på bestyrelsesmøderne.
§ 13
Klubben tegnes af formand og kasserer i forening ved økonomiske disposioner over Kr. 25.000.Dog meddeles kassereren fuldmagt til at foretage alle nødvendige disposioner i forbindelse med den daglige drift. Køb,salg eller pantsætning af fast ejendom og optagelse af lån på mere end Kr. 50.000,skal godkendes af generalforsamlingen.
§ 14
Der tages referat af alle møder og klubbens korrespondance foretages i forening af formand,kasserer og turneringsleder.
§ 15
Revisorerne,der ikke må være medlemmer af bestyrelsen,foretager revision af klubbens regnskab og kontrollerer indestående  på konti i pengeinstitut.
De afgiver bemærkninger til regnskabet og har ret og pligt til at foretage uanmeldte kasseeftersyn.
§ 16
Bestyrelsen nedsætter nødvendige udvalg og udpeger en turneringsleder og en materielforvalter.
§ 17
Turneringslederen er ansvarlig for tilrettelæggelse og gennemførelse af interne turneringer.
Han har direkte kontakt med unioner og foranlediger afholdt træning og instruktion.
§ 18
Materielforvalteren sørger for at billardborde og andet materiel holdes i orden samt,at nødvendige reparationer udføres.
§ 19
Alle som ønsker at dyrke seriøs og sportslig billard kan optages som medlem af klubben.
§ 20
Medlemmerne forpligter sig til at overholde klubbens love og regler.
Ved overtrædelse har bestyrelsen eksklusionsret. Et eventuelt forudbetalt kontingent eller indskud tilbagebetales ikke.
§ 21
Medlemmerne skal endvidere indordne sig efter odensregler for vores ophold i Odsherred og de har pligt til at påtale støjende adfærd,samt andre tildragelser,som kan skade klubbens omdømme.
§ 22
Medlemmer har lejlighedsvis ret til at invitere gæster mod at påtage sig ansvaret for en eventuel skade,som måtte ske mod inventaret.
§ 23
Bestyrelsen kan nedlægge veto mod en persons optagelse i klubben såfremt det skønnes at vedkommende ikke kan efterleve de givne love og bestemmelser eller
der foreligger uafklarede forhold til andre billardklubber,kriminalitet eller anden unormal tilstand.
§ 24
I DEN UDSTRÆKNING EJEREN AF DE LOKALER KLUBBEN BENYTTER IKKE HAR TEGNET FORSIKRING, SØRGER KLUBBEN SELV FOR FORSIKRING MOD BRAND, TYVERI OG VAND
SAMT ANDEN SKADE SOM NORMALT ER DÆKKET AF EN INDBOFORSIKRING

§ 25
I tilfælde af klubbens ophør fordeles klubbens midler til almennyttige formål i Odsherred kommune ved en generalforsamlingsbeslutning.

Vedtaget på generalforsamling 7. Maj 2014.


 
   
Vore sponsorer
 

OBM Elektronik

OBM Elektronik - Højby Stationsvej 3 EShell Vig

Shell - Vig 
Log ind
 
Brugernavn

KodeordHar du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
 
Vore sponsorer
 

Superbrugsen

Superbrugsen


 
Brugerafstemning
 
Der er endnu ikke oprettet afstemninger.
 
Nyhedsbrev